ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του προγράμματος είναι

  • η αύξηση της διαθεσιμότητας πόσιμου νερού στον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης
  • η εφαρμογή καλών πρακτικών για την αειφόρο χρήση του νερού στην πόλη μέσω της συμμετοχής των δημοτικών αρχών και των πολιτών
  • οι εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές και δασκάλους
  • οι ενημερωτικές πρωτοβουλίες για την ορθή χρήση του νερού που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες

Ο κάθε στόχος-πυλώνας μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πόλης.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί ακόμη στην ενίσχυση του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ δημοσίου, ιδιωτικού τομέα & μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Στοχεύει ακόμα στην ευρύτερη αλλαγή νοοτροπίας και αντίληψης για την ορθή χρήση του νερού και την αειφόρο χρήση πόρων, στην ανάπτυξη θέσεων πράσινης εργασίας και την ενίσχυση της τοπικής τεχνογνωσίας.

3 men cooperating
Το πρόγραμμα
αποτελείται από
4
βασικούς πυλώνες
ΠΥΛΩΝΕΣ

Η ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων των ενδιαφερομένων μερών και η δημιουργία συνθηκών για την συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την βελτίωση της διαχείρισης του αστικού νερού και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αστικών κέντρων ανά τον κόσμο.

1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών νερού
Glasses helmet1
2 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού & Πρακτική εκπαίδευση μαθητών και δασκάλων σε ειδικά σεμινάρια
Pencil books1
3 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
  • Waiting translation
Games1
4 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών για την εξοικονόμηση του νερού και τις πράσινες και μπλε υποδομές ώστε να γίνουν βιώσιμα το αστικά κέντρα
Cellphone1
Αλεξανδρούπολη

Η πόλη της Αλεξανδρούπολης και οι έξι γειτονικοί οικισμοί της με πληθυσμό περίπου 85.000, υδροδοτούνται κυρίως από το φράγμα του Διποτάμου (χωρητικότητας 12 δισεκατομμυρίων λίτρων) καθώς και από υπόγειες πηγές. Τα υπόγεια ύδατα έχουν υπεραντληθεί και το νερό τους είναι πλέον υφάλμυρο, οπότε ο ταμιευτήρας αποτελεί την κύρια πηγή ύδρευσης για την περιοχή.

Από το 2005 που λειτουργεί το φράγμα, τον χειμώνα υπερχειλίζει με αποτέλεσμα να χάνονται περίπου 35 δισεκατομμύρια λίτρα νερό ετησίως. Η εγκατάσταση θυροφραγμάτων ύψους 1,60μ στον υπερχειλιστή του φράγματος, θα αυξήσει τη χωρητικότητα του ταμιευτήρα περίπου 14%, που σημαίνει εξοικονόμηση 1,7 δισεκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως. Με την αύξηση της χωρητικότητας του ταμιευτήρα, το πρόγραμμα θα επιτύχει τον βασικό του στόχο που είναι η αύξηση η κάλυψης του δικτύου ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, εξυπηρετώντας τον αυξανόμενο πληθυσμό. Το έργο, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση σε υπάρχουσα υποδομή με μεγάλη κοινωνικοοικονομική αξία για την περιοχή της Θράκης.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στην πόλη της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Νερό στην Πόλη» περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΤΑ 14%, ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 1,7 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
Alexandroupoli