3 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ &
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
  • Waiting translation
  • Εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων
  • Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών και τοπικών φορέων
3 capacity building