Το Νερό στο Αστικό Περιβάλλον

Η διαθεσιμότητα νερού στο αστικό περιβάλλον καθορίζεται τόσο από το σύνολο των φυσικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή, όσο και από τις τεχνικές υποδομές που επιτρέπουν την αξιοποίησή του. Οι στόχοι της διαχείρισης των υδατικών πόρων στο αστικό περιβάλλον είναι αφενός η πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και αφετέρου η διαχείριση των επεξεργασμένων λυμάτων, των όμβριων υδάτων, και της ρύπανσης που μπορεί να προκληθεί από τις αστικές απορροές. Στόχους αποτελούν επίσης ο έλεγχος μεταδοτικών ασθενειών και επιδημιών, καθώς και ο περιορισμός άλλων κινδύνων που σχετίζονται με το νερό, όπως οι πλημμύρες, η ξηρασία και οι κατολισθήσεις.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον (Integrated Urban Water Management – IUWM) απαιτεί το συντονισμό της αστικής ανάπτυξης και της διαχείρισης λεκανών απορροής και υδατικών αποθεμάτων, ώστε να επιτευχθούν βιώσιμοι οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι. Προωθεί την από κοινού διαχείριση της ύδρευσης, της αποχέτευσης, των όμβριων υδάτων και των λυμάτων και τα εξετάζει από κοινού μαζί με τον χωροταξικό σχεδιασμό και την οικονομική ανάπτυξη.

Urban water 1
Η ΤΑΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ.
Urban water 2

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον προσφέρει ένα σύνολο αρχών που στηρίζουν τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και ανταποκρίνεται καλύτερα και πιο συντονισμένα στις ανάγκες σε σχέση με τις συμβατικές προσεγγίσεις. Πρόκειται για μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη συνολικά τις σχέσεις μεταξύ όλων των υδατικών πόρων, των χρήσεων και των υπηρεσιών, καθώς και τις κλίμακες διαχείρισης τους.

Οι βασικές αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Συνεκτίμηση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων υδατικών πόρων
 • Αξιοποίηση μη συμβατικών υδατικών πόρων (επεξεργασμένα λύματα, βρόχινο νερό, πλημμυρικό νερό κ.ά.) ως πηγή νερού για δευτερεύουσες χρήσεις
 • Συμμετοχή όλων των εταίρων
 • Ενδυνάμωση συνεργασιών για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στις πόλεις
 • Εφαρμογή οικονομικών και αποτελεσματικών τεχνικών λύσεων
 • Σχεδιασμός μηχανισμών που επιτρέπουν την προσαρμογή σε πιθανές μελλοντικές αλλαγές.

Ο σχεδιασμός υπό το πρίσμα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον περιλαμβάνει ένα πλαίσιο παρεμβάσεων σε όλο τον κύκλο του νερού και καλεί σε επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται και επαναχρησιμοποιείται το νερό. Τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις, όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση σταδιακά αναγνωρίζουν τη σημασία της εφαρμογής στρατηγικών και σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων των πόλεων. Οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις προβλέπουν το συντονισμό της διαχείρισης των λεκανών απορροής, των παράκτιων περιοχών, των περιφερειακών και εθνικών πολιτικών κ.ά., λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη σύνδεση των πόλεων με τις περιαστικές και γύρω περιοχές.

Πλεονεκτήματα

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον είναι βασικός παράγοντας βελτίωσης της ζωής στις πόλεις, αφού συμβάλει στην αύξηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την απασχόληση, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και ταυτόχρονα στην εξασφάλιση οικολογικής ισορροπίας.

Μπορούμε να μάθουμε πολλά από τις πόλεις που έχουν υιοθετήσει σχέδια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στο Αστικό Περιβάλλον. Ορισμένες από αυτές τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με το πρόγραμμα «Το Νερό στην Πόλη» αναφέρονται παρακάτω:

 • Τα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του νερού συνδέονται στενά με τα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και καλής ποιότητας νερού στους χρήστες, ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαθέσιμες πηγές νερού.
 • Το βρόχινο και το πλημμυρικό νερό αποτελούν υδατικούς πόρους που πρέπει να συλλέγονται ώστε να διηθούνται για να εμπλουτίσουν τον υδροφόρο ορίζοντα ή να συγκρατούνται για να στηρίξουν τις υδάτινες οδούς και τη βλάστηση ή για να επαναχρησιμοποιηθούν για άλλες δευτερεύουσες χρήσεις
 • Η ενσωμάτωση των υδάτινων στοιχείων σε αστικούς χώρους προσφέρει πολλαπλά οφέλη, από τη συλλογή και αξιοποίηση του νερού μέχρι την αποφυγή πλημμυρών και την αύξηση του αστικού πράσινου.
 • Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες και τα συμφέροντά τους λαμβάνονται υπόψη κατά τον επανασχεδιασμό της διαχείρισης των αστικών υδάτων.
 • Η ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι απαραίτητη για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης του νερού και της υπεύθυνης συμπεριφοράς κατανάλωσης νερού.
 • Οι συνεργασίες είναι απαραίτητες για την προώθηση συνεργασιών και ανταλλαγής γνώσεων, καθώς και για την ενθάρρυνση της καινοτομίας σε αστικές εφαρμογές.
Urban water 31